MEDIACJE

 

Mediacja stanowi alternatywny do postępowania sądowego sposób rozwiązywania sporów. Główne zasady mediacji to poufność, dobrowolność, bezstronność i akceptowalność na każdym jej etapie. Celem mediacji jest wspomaganie komunikacji między jej uczestnikami, tak aby uzyskać satysfakcjonujący kompromis. Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez Sąd ma moc orzeczenia sądowego. Zakończenie sporu przed mediatorem niesie ze sobą wiele korzyści m.in. mniejsze koszty. W postępowaniu mediacyjnym można ustalić istotne kwestie, o których w innym wypadku orzeknie sąd, takie jak:

Spotkanie mediacyjne to koszt 250 zł brutto. Koszt sporządzenia ugody przez mediatora to koszt 600 zł brutto.