Upadłość konsumecka

Nasza Kancelaria zapewnia pomoc adwokata, który posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz teoretyczne z zakresu postępowania upadłościowego osób fizycznych. Zapewnimy Państwu pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, sporządzimy dla Państwa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a także zagwarantujemy reprezentację profesjonalnego pełnomocnika podczas posiedzenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Nadto, w ramach zlecenia nasi Klienci objęci są opieką prawną zarówno podczas postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, właściwego postępowania upadłościowego, realizacji planu spłaty wierzycieli, jak i procesu oddłużenia.

Upadłość konsumencka ma głównie na celu oddłużenie osoby, która popadła w stan niewypłacalności, co oznacza stan w którym dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Istotnym pozostaje ustalenie, czy dłużnik nie ponosi winy za to, że znalazł się w stanie niewypłacalności, lub czy stan ten nie został osiągnięty w skutek rażącego niedbalstwa. Przeprowadzenie procedury upadłości konsumenckiej skutkuje umorzeniem zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości.

W dużym uproszczeniu upadłość konsumencka niesie za sobą korzyść w postaci komfortu psychicznego i możliwości nowego startu na skutek oddłużenia, ale też z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań istnieje możliwość wykreślenia danych osobowych z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczych. Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla dane z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.