Sprawy o rozwód

Rozwód zawsze wiąże się z wielkimi emocjami po obu stronach. To wyjątkowa specyficzna kwestia prawna, która wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia i opieki ze strony dedykowanego do prowadzenia sprawy prawnika z Kancelarii.

Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna i poprzedzona wieloma rozmyślaniami. Zawsze też pojawia się pytanie – co da mi rozwód z winy małżonka, a co bez orzekania o winie? Oba rozstrzygnięcia niosą za sobą daleko idące konsekwencje w sferze majątkowej.

Rozwód, to nie tylko kwestia ustania małżeństwa. To również rozstrzygnięcie dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów dziecka z rodzicami. Istotne jest, aby te wszelkie kwestie zostały uregulowane w wyroku w sposób odpowiadający woli Klienta.

Kancelaria podejmując się reprezentacji Klienta w sprawie rozwodowej, pomoże udzielić odpowiedzi na wszelkie powyższe pytania i doradzi taką formę rozwodu, aby interesy Klienta zostały zabezpieczone jak najlepiej.

Kancelaria w tym zakresie świadczy następujące usługi:

W wyroku orzekającym rozwód (separację) sąd ma obowiązek:

Sąd może, ale nie musi:

Rozliczenia majątkowe między małżonkami

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaję między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Wspólność majątkowa małżeńska ustaje na skutek zaistnienia określonych zdarzeń takich jak zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej, ustalenie przez Sąd rozdzielności majątkowej, orzeczenie separacji bądź rozwodu małżonków, gdy jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione. Jeżeli wspólność ustawowa ustanie, zamiast trzech mas majątkowych, pozostają dwie – majątki osobiste małżonków. Majątek objęty dotychczas wspólnością ulega przekształceniu we wspólność, do której odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego regulujące współwłasność w częściach ułamkowych. Udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Małżonek zainteresowany ustaleniem, że jego udział jest większy niż udział współmałżonka, musi uzyskać konstytutywne orzeczenie Sądu określające nierówne udziały. Postępowanie o podział majątku wspólnego, objętego wspólnością powinno prowadzić do całościowego uregulowania stosunków majątkowych między małżonkami, przy uwzględnieniu wzajemnych roszczeń majątkowych.

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – do sądu spadku.

Adwokat doradzi na każdym etapie podziału majątku wspólnego (umownego albo sądowego), prowadząc negocjacje ze stroną przeciwną, a wreszcie reprezentując Klienta w sądzie.