Prawo karne

Kancelaria oferuję fachową pomoc prawną w obszarze prawa karnego. Oferta naszej Kancelarii skierowana jest do osób fizycznych poszukujących obrońcy bądź pełnomocnika, a także dla firm, których interesy zostały naruszone bądź zagrożone przestępczym działaniem osób trzecich. Pomoc, której udzielamy obejmuje pełną obronę praw na wszystkich etapach postępowania karnego tj. w postępowaniu przygotowawczych, a także w postępowaniu przed Sądem, jak również w postępowaniu karnym wykonawczym związanym z wykonaniem kary.

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie można zastosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. W przypadku zastosowania tymczasowego aresztowania należy wnieść zażalenie na postanowienie Sądu. W wypadku niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Nasi prawnicy pomogą Państwu sporządzić wszelkie potrzebne środki zaskarżenia.

Odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie, wyrok łączny, zatarcie skazania, przerwa w wykonywaniu kary, uznanie środka karnego za wykonany

Najczęściej spotykanymi postępowaniami po uprawomocnieniu się wyroku są wnioski związane z wykonaniem kary – przerwa, odroczenie, warunkowe przedterminowe zwolnienie czy wydanie wyroku łącznego. Analiza sytuacji skazanego oraz przedstawienie właściwych dokumentów stanowi podstawę do złożenia korzystnego dla skazanego wniosku.

Odpowiedzialność karna za niepłacenie alimentów

W Sejmie trwają prace nad zmianą art. 209 kodeksu karnego – uchylanie się od alimentacji. W projekcie przewidziano usunięcie z treści przepisu słowa „uporczywe” – zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisu odpowiedzialności karnej podlegała osoba, która uporczywie uchylała się od alimentacji. Według nowego projektu odpowiedzialności karnej podlegać będzie już osoba, której zaległość z tytułu alimentów stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej trzy miesiące.